Biografi al-Hafizh Ibnu Katsir (701-774 H)

ABU AL-FIDA’ ISMA’IL BIN KATSIR AD-DIMASYQI

Al-Hafizh Ibnu KatsirNAMA DAN NASABNYA

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fida’ Imaduddin Isma’il bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimasyqi, lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir. Beliau lahir pada tahun 701 H di sebuah desa yang menjadi bagian dari kota Bashra di Negeri Syam. Pada usia 4 tahun, ayah beliau meninggal sehingga kemudian Ibnu Katsir diasuh oleh pamannya. Pada tahun 706 H, beliau pindah dan menetap di kota Damaskus.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Ibnu Katsir tumbuh besar di kota Damaskus. Di sana, beliau banyak menimba ilmu dari para ulama di kota tersebut, salah satunya adalah Syaikh Burhanuddin Ibrahim al-Fazari. Beliau juga menimba ilmu dari Isa bin Muth’im, Ibnu Asyakir, Ibnu Syairazi, Ishaq bin Yahya bin al-Amidi, Ibnu Zarrad, al-Hafizh adz-Dzahabi serta Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Selain itu, beliau juga belajar kepada Syaikh Jamaluddin Yusuf bin Zaki al-Mizzi, salah seorang ahli Hadits di Syam. Syaikh al-Mizzi ini kemudian menikahkan Ibnu Katsir dengan putrinya.

Selain Damaskus, beliau juga belajar di Mesir dan mendapat ijazah dari para ulama di sana.

PRESTASI KEILMUAN

Berkat kegigihan belajarnya, akhirnya beliau menjadi ahli tafsir ternama, ahli Hadits, sejarawan serta ahli fiqih besar abad ke-8 H. Kitab beliau dalam bidang tafsir, yaitu Tafsir al-Quran al-‘Azhim, menjadi kitab tafsir terbesar dan ter-shahih hingga saat ini, di samping kitab tafsir Muhammad bin Jarir ath-Thabari.

Para ulama mengatakan bahwa Tafsir Ibnu Katsir adalah sebaik-baik tafsir yang ada di zaman ini, karena ia memiliki berbagai keistimewaan. Keistimewaan yang terpenting adalah menafsirkan al-Quran dengan al-Quran (ayat dengan ayat yang lain), menafsirkan al-Quran dengan as-Sunnah (Hadits), kemudian dengan perkataan para salaf ash-shalih (pendahulu kita yang shalih, yakni para sahabat, tabi’in dan tabi’ at-tabi’in), kemudian dengan kaidah-kaidah bahasa Arab.

KARYA IBNU KATSIR

Selain Tafsir al-Quran al-‘Azhim, beliau juga menulis kitab-kitab lain yang sangat berkualitas dan menjadi rujukan bagi generasi sesudahnya, di antaranya adalah al-Bidayah wa an-Nihayah yang berisi kisah para Nabi dan umat-umat terdahulu, Jami’ al-Masanid yang berisi kumpulan Hadits, Ikhtishar ‘Ulum al-Hadits tentang ilmu Hadits, Risalah fi al-Jihad tentang jihad, dan masih banyak lagi.

KESAKSIAN PARA ULAMA

Kealiman dan keshalihan sosok Ibnu Katsir telah diakui para ulama, baik di zamannya maupun ulama sesudahnya. Adz-Dzahabi berkata bahwa Ibnu Katsir adalah seorang mufti (pemberi fatwa), muhaddits (ahli Hadits), ilmuan, ahli fiqih, ahli tafsir dan beliau mempunyai karangan yang banyak dan bermanfaat.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata bahwa beliau adalah seorang yang disibukkan dengan Hadits, menelaah matan-matan dan rijal-rijal (perawinya), ingatannya sangat kuat, pandai membahas, kehidupannya dipenuhi dengan menulis kitab, dan setelah wafatnya, manusia masih dapat mengambil manfaat yang sangat banyak dari karya-karyanya.

Salah seorang muridnya, Syihabuddin bin Hajji berkata, “Beliau adalah seorang yang plaing kuat hafalannya yang pernah aku temui tentang matan (isi) Hadits, dan paling mengetahui cacat Hadits serta keadaan para perawinya. Para sahabat dan gurunya pun mengakui hal itu. Ketika bergaul dengannya, aku selalu mendapat manfaat (kebaikan) darinya.”

WAFATNYA

Ibnu Katsir meninggal dunia pada tahun 774 H di Damaskus dan dikuburkan bersebelahan dengan makam gurunya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

[Sumber dari Tafsir al-Quran, Ibnu Katsir]

___________________________________________________________

Sumber:

Disadur dari www.AlAsqalany.blogspot.com/2010/06/biografi-imam-adz-dzahabi-673-784-h.html.

Post a Response

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image